login hasło
 
Czest.net - Regulamin świadczenia usług

§1. Postanowienia Ogólne.

1. Ninie jszy Regulamin, zwany dale j "Regulaminem" określa zakres i warunki świadczenia Usług Internetowych w Sieci Komputerowe j zarządzane j przez firmę MASTERKOM Wioletta Jarosz z siedzibą w Częstochowie przy ulicy 3 Ma ja 32, zwaną dale j "Operatorem".

2. Operator udostępnia za pomocą swo jego węzła dostępowego oraz sieci łączy przewodowych i bezprzewodowych zasoby ogólnoświatowe j sieci komputerowe j Internet.

3. Użyte w dalsze j części Regulaminu terminy oznacza ją:

- abonament - uprawnienie do stałego korzystania z sieci Internet, przy wykorzystaniu łączy abonenckich, zwane dale j Abonamentem,

- abonent - osoba fizyczna, jednostka organizacy jna posiada jąca osobowość prawną lub jednostka organizacy jna nie posiada jąca osobowości prawne j, utworzona zgodnie z przepisami prawa, z którą została zawarta umowa o korzystanie z sieci Operatora, zwana dale j Abonentem,

- administrator - osoba fizyczna lub prawna wskazana przez prezesa firmy Masterkom, odpowiedzialna za obsługę techniczną sieci komputerowe j,

- cennik - zestawienie cen za usługi świadczone przez Operatora,

-cykl rozliczeniowy - okres, za który dokonywane są rozliczenia należności Abonenta wobec Operatora z tytułu świadczenia usług dostępu do sieci szkieletowe j Operatora,

- łącze abonenckie / punkt dostępowy - zespół środków technicznych, umożliwia jący poprawne łączenie się z siecią Operatora,

- ID karty sieciowej - kod składa jący się z 12 znaków, za pomocą którego następu je identyfikac ja Abonenta,

- opłata abonamentowa - stała miesięczna opłata ponoszona przez Abonenta z tytułu dostępu do sieci i korzystania z Usług Internetowych Operatora w zakresie i wysokości określone j w Cenniku,

- osoba - osoba fizyczna, jednostka organizacy jna posiada jąca osobowość prawną lub jednostka organizacy jna nie posiada jąca osobowości prawne j, utworzona zgodnie z przepisami prawa,

- regulamin - Regulamin wykonywania przez firmę Masterkom usługi dostępu do międzynarodowe j sieci Internet łączami przewodowymi i bezprzewodowymi,

- stacja abonencka - jednostka komputerowa podłączona do sieci komputerowe j,

§2. Instalac ja sieci internetowej.

1.Operator przy jmu je do realizac ji podłączenie Abonenta do sieci szkieletowe j należące j do firmy Masterkom poprzez doprowadzenie sygnału do mieszkania Abonenta i zainstalowanie punktu odbioru we wspomnianym mieszkaniu, do którego Abonent zobowiązany jest wpuścić ekipę instalatorów

2.Sygnał zostanie dostarczony do komputera w terminie do 24 godz. od momentu zainstalowania punktu odbioru.

3.Za wykonanie instalac ji punktu odbioru strony ustala ją opłatę instalacy jną uiszczaną po zainstalowaniu punktu odbioru i przekazaniu Abonentowi działa jącego punktu.

§3. Warunki wykonywania usług internetowych.

1.Szczegółowe warunki wykonywania usług określone są w ninie jszym Regulaminie. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie firmy.

2.Przez zawarcie Umowy o wykonywanie usług dostępu do sieci. Operator zobowiązu je się do świadczenia Usług dostępu do sieci zgodnie z Regulaminem, a Abonent zobowiązu je się do terminowego uiszczania określonych w Cenniku opłat za wykonane usługi i do przestrzegania Regulaminu.

3.Operator może wprowadzać ograniczenia ruchu w sieci w tym ograniczenia szybkości dostępu, ograniczenia współbieżności usług dla Abonenta, czasowe ograniczenia funkc jonowania usług lub ustalić priorytety w korzystaniu z tych usług w celu zapewnienia dobrego funkc jonowania sieci.

4.Za działanie punktu odbioru pobierana jest opłata abonamentowa określona w Cenniku usług dostępnym w siedzibie firmy.

5.Operator może odmówić wykonania przyłączenia lub świadczenia usług z przyczyn technicznych, wcześnie jszego wykluczenia lub z powodu korzystania przez abonenta z sieci w sposób niezgodny z Regulaminem.

6.Operator zapewnia poufność informac ji o świadczonych na rzecz klientów usługach oraz ich treści.

7.Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę informac ji dostępnych w sieci lokalne j i w sieci Internet.

8.Operator nie odpowiada za sprzęt (komputer i jego składniki) oraz oprogramowanie stosowane przez Abonenta po jego stronie.

9.Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie systemu, wynikłe z:

- awarii spowodowanych przyczynami naturalnymi (pożar, powódź, burza itp.),

- przyczyn po stronie Abonenta ( jak zmiana oprogramowania, wirusy, zniszczenie sprzętu itp.),

- przyczyn leżących poza systemem operatora.

§4. Warunki korzystania z usług.

1.Abonent zobowiązany jest do ochrony swo jego punktu odbioru przez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń jemu tylko znanych i nie u jawniania ich osobom trzecim. Dotyczy to w szczególności danych u jętych w umowie, niezbędnych do prawidłowego funkc jonowania punktu odbioru klienta.

2.Abonent zobowiązu je się do przestrzegania prywatności zasobów oraz kont innych użytkowników nawet jeśli nie są one chronione.

3.Abonent zobowiązu je się do:

-ochrony karty sieciowe j, kabli połączeniowych do komputera i innych urządzeń służących transmis ji w sieci,

-nie wykonywania jakichkolwiek przeróbek w instalac ji sieciowe j,

4.Abonent ponosi wszelkie koszty związane z instalac ją sprzętu i oprogramowania po swo je j stronie, jak również za naprawę łącza uszkodzonego z jego winy oraz na skutek działania sił wyższych (burza, zalanie itp.)

5.Abonent ma obowiązek stosować się do wszystkich poleceń administratora sieci w szczególności na jego bezpośrednie wezwanie ma obowiązek:

-wyłączyć oprogramowanie zakłóca jące pracę innych komputerów,

-zlikwidować udostępnianie zasobów niezgodnych z Regulaminem.

6.Abonent nie może udostępniać swe j karty sieciowe j, kont i urządzeń sieciowych osobom trzecim, ani sam rozbudowywać sieci celem je j udostępniania osobom trzecim zarówno na drodze elektryczne j jak i programowe j przez uruchamianie własnych serwerów, PROXY, bramek itp. programów bez uzgodnienia z Operatorem.

7.Abonent przy jmu je na siebie wszelkie ryzyko związane z wykorzystaniem materiałów pobranych z sieci.

8.Wszelkie działania na szkodę innych użytkowników komputerów, Operatora oraz działania niezgodne z obowiązu jącym prawem mogą być podstawą wypowiedzenia umowy Abonenckie j. Nie wyklucza to przy tym odpowiedzialności cywilne j bądź karne j sprawcy.

9.Abonent jest zobowiązany podać operatorowi telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail swó j numer MAC (identyfikator karty sieciowe j) gdyby się zmienił podczas korzystania z sieci Operatora.

10. Niedopuszczalne jest udostępnianie w swych katalogach, umieszczanie na stronach czy innych komputerach w sieci następu jących materiałów:

-treści wzywa jących do nienawiści rasowe j, etniczne j, religi jne j itp. oraz propagu jących przemoc,

-stron, adresów zawiera jących linki do materiałów kolidu jących z obowiązu jącymi normami prawnymi lub obycza jowymi,

-ofert towarów i usług niezgodnych z prawem (np. dotyczących narkotyków, prostytuc ji, piramidek finansowych, "łańcuszków szczęścia") oraz materiałów pornograficznych lub erotycznych dowolnego rodza ju,

-materiałów, skryptów i programów wykonywalnych, programów, linków, opisów etc. dotyczących działań powodu jących utratę lub nielegalne we jście w posiadanie danych (hacking, cracking, mat. dot. pisania wirusów komputerowych),

-zamieszczania materiałów ob jętych ochroną z tytułu prawa a nie stanowiących bezpośrednie j własności użytkownika oraz wszelkie inne działania, które mogą spowodować "przepełnienie" sieci lub w inny sposób zakłóca jąc pracę innych użytkowników czy działania w celu zakłócenia sieci albo pracy innych użytkowników, nadawanie wiadomości które mogą spowodować utratę wyników pracy u odbiorców.

W przypadku zerwania Umowy z w/w powodów ponowne podłączenie następu je po zapłaceniu kary w wysokości określone j w Cenniku.

§5. Organizacja usługi dostępu.

1.Operator zastrzega sobie prawo do wyłączenia sieci w celach technicznych i konserwacy jnych po uprzednim powiadomieniu Abonenta o planowanym wyłączeniu z wyprzedzeniem co na jmnie j jednodniowym. Nie dotyczy to chwilowych wyłączeń niezbędnych w celu usunięcia awarii, trwa jących do dwóch godzin jednorazowo.

2.W przypadku nie wykonania usługi lub je j nienależytego wykonania Abonent ma prawo do wniesienia reklamac ji. Reklamac je będą rozpatrywane zgodnie z Regulaminem.

3. Abonent wyraża zgodę na wyświetlanie komunikatów o treści informacy jne j i reklamowe j od Operatora.

§6. Reklamacje.

1.Reklamac ja powinna być złożona na pismie lub wysłana pocztą. Winna ona zawierać:

-imię i nazwisko oraz adres Abonenta zgłasza jącego reklamac ję,

-przedmiot reklamac ji z uzasadnieniem przyczyn je j wniesienia,

-datę i podpis reklamu jącego (w przypadku złożenia reklamac ji pisemne j).

Reklamac ja, która nie będzie zawierała powyższych danych nie będzie rozpatrywana.

2. Reklamac ję można wnosić w terminie do 14 dni, licząc od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamac ji. Reklamac je składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

3. Zgłoszenie reklamac ji nie powodu je zawieszenia obowiązku opłaty abonamentu. W przypadku uznania reklamac ji, Operator zobowiązu je się zwrócić nienależnie pobrane opłaty.

4. Reklamac je będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich złożenia. Jeżeli w tym terminie reklamac ja nie może być rozpatrzona, Operator zobowiązany jest zawiadomić o tym Abonenta, poda jąc przyczynę opóźnienia rozpoznania reklamac ji oraz przewidywany termin, w którym reklamac ja zostanie rozpoznana. Jeżeli Abonent zalega z płatnościami wobec Operatora, Operator nie będzie rozpatrywał jego reklamac ji.

§7. Rozwiązanie Umowy.

1. Każda ze stron może rozwiązać Umowę z jednomiesięcznym wypowiedzeniem. Abonent winien złożyć osobiście w/w wypowiedzenie, na piśmie za pisemnym potwierdzeniem odbioru na wypowiedzeniu pod rygorem nieważności.

2. Firma Masterkom może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym z powodu:

-nie uregulowania przez Abonenta zaległych opłat,

-naruszenia przez Abonenta warunków korzystania z usług, określonych w ninie jszym Regulaminie,

-naruszenia przez Abonenta przy korzystaniu z usług Operatora obowiązu jących przepisów prawa,

-opuszczenia lokalu, likwidac ji,

-niezgodnego z ninie jszym Regulaminem podłączania osób trzecich do swo je j stac ji abonenckie j.

Decyz ję o rozwiązaniu umowy z przyczyn wymienionych powyże j pode jmu je Zarząd firmy Masterkom.

3. W dniu, w którym Umowa została rozwiązana, Operator zaprzesta je świadczenia usług internetowych i uniemożliwia korzystanie przez Abonenta z sygnału sieci Operatora.

§8. Opłaty.

1.Opłaty abonamentowe są naliczane od chwili podania sygnału internetowego do punktu Abonenta do chwili zerwania Umowy i odłączenia sygnału internetowego od punktu Abonenta

2.Wszelkie opłaty abonamentowe dokonywane są z góry, w terminie do 15 każdego miesiąca.

3.Zaleganie z płatnością o więce j niż 30 dni skutku je utratą dostępu do sieci a co za tym idzie możliwością rozwiązania Umowy przez Operatora.

4.W przypadku rozwiązania umowy z winy Abonenta, ponowne je j zawarcie i udostępnienie usług może nastąpić na normalnych zasadach, po uprzednim uregulowaniu zaległości, opłaceniu opłaty manipulacy jne j i odsetek zgodnie z wcześnie jszym ustaleniem z Operatorem.

5.Wysokość opłat może ulec zmianie. O ewentualnych zmianach w wysokości opłat Abonent zostanie poinformowany w terminie minimum 14 dni przed je j wprowadzeniem.

6.Zmiany wysokości opłat nie stanowią zmiany ninie jsze j Umowy.

7.Abonent ma prawo zawieszenia wykonywania usługi na określony czas, bezpłatnie do trzech miesięcy. Po dłuższym okresie zawieszenia, wznowienie korzystania z usług wiąże się z koniecznością wniesienia przez Abonenta opłaty manipulacy jne j określone j w Cenniku.
W celu zawieszenia usługi Abonent powinien zgłosić ten fakt na 7dni przed wprowadzeniem je j w życie. Usługa zostanie zawieszona po uregulowaniu zaległości oraz bieżącego okresu rozliczeniowego.

§9. Postanowienia końcowe.

1.Umowa zawiera się na czas nieokreślony.

2.Zmiany treści Umowy wymaga ją formy pisemne j.

3.Podpisanie Umowy jest jednocześnie akceptac ją treści Regulaminu i Cennika.

4.Zmiana treści Regulaminu nie stanowi zmiany Umowy.

5.Abonent będzie informowany o zmianach w treści Regulaminu przyna jmnie j na 14 dni przed wprowadzeniem go w życie. Nie dotyczy to zmian czysto edytorskich.

6.Brak akceptac ji zmian Regulaminu jest równoznaczny z wypowiedzeniem przez Abonenta Umowy usługi dostępu do sieci.

7.Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest Sąd Re jonowy w Częstochowie.

8.Umowę spisu je się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każde j ze stron.

9.Umowa obowiązu je od dnia podpisania.

10. Podpis abonenta jest równoznaczny z zapoznaniem się z treścią ninie jszego Regulaminu i jego przestrzeganiem oraz akceptac ją Cennika.

11. Powyższy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 sierpnia 2006 roku.

 

 
 
Realizacja: Profocus | CZEST.NET e-mail: internet@czest.net ul. 3-Maja 32 42-200 Częstochowa tel. (034) 32 40 208 | © 2006 Czest.net